جدول درمان

424
عنوان خدمت نحوه ارائه زیر خدمت راهنمای استفاده از زیر خدمت اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسنامه زیر خدمت) لینک صفحه دریافت خدمت سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمات شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
عنوان خدمت کلان(شناسه خدمت) عنوان زیر خدمت(شناسه زیر خدمت)
پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت  16061016000 رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی  (شناسه خدمت    16061016000 ترکیبی مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک زهرا ظریف05832248260

ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت (16061013000)
صدور و تمدید پروانه فعالیت موسسات سلامت  16061013100 ترکیبی مشاهده لینک در سامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک

طاهره وفایی

05832210940داخلی141 - 142

ابطال پروانه فعالیت موسسات سلامت  16061013102 ترکیبی مشاهده لینک در سامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک

طاهره وفایی

05832210940داخلی141 - 143

اصلاح پروانه فعالیت موسسات سلامت   16061013103 ترکیبی مشاهده لینک در سامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک طاهره وفایی      05832210940داخلی141 - 144
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000) 
 
ارائه خدمات آزمایشگاهی 16022573108 حضوری مشاهده لینک در سامانه ملی مدیریت خدمات دولت

 his

بیمارستانها

لینک لینک  فاطمه جعفرزاده:   05832210940داخلی109
ارائه خدمات تصویربرداری  16022573109 حضوری مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت

his

بیمارستانها

لینک لینک واحد تصویر برداری بیمارستانها
16032573106   ارائه خدمات درمانی بستری ترکیبی   لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت his  بیمارستانها لینک لینک پذیرش بیمارستانها
اعتبار بخشی موسسات سلامت (16061012000) _ حضوری مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک  آقای سهرابی - 058322109940 داخلی 134
 ارائه خدمات استحقاق درمان (16062574000) _ الکترونیکی مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت his  بیمارستانها و سامانه سازمان های بیمه گر لینک لینک واحد پذیرش بیمارستانها

 مطالب مرتبط :


سوالات متداول استحقاق سنجی
38
فرآیند استحقاق سنجی
24
توافق نامه سطح خدمت اعتبار بخشی
32
سوالات متداول اعتبار بخشی
245
اعتبار بخشی
25


فاقد نظر