جدول خدمات

420
عنوان خدمت نحوه ارائه زیر خدمت راهنمای استفاده از زیر خدمت اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسنامه زیر خدمت) لینک صفحه دریافت خدمت سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمات شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
عنوان خدمت کلان(شناسه خدمت) عنوان زیر خدمت(شناسه زیر خدمت)
ارائه خدمات آموزشی دانشجویان علوم پزشکی(18042585000) مشاوره دانشجویان علوم پزشکی(18042585102) حضوری مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت _ لینک لینک

آقای نیکزاد

09151877798

ارائه خدمات رفاهی ، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی(18062584000)  تغذیه دانشجویان علوم پزشکی(18062584100) الکترونیکی  مشاهده لینک در سامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک

آقای نظری

09153858612

ارایه خدمات ورزشی دانشجویان علوم پزشکی(17012584101) ترکیبی مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک

آقای بیگلری

 09126330982

ارایه خدمات اسکان و خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی(18062584103) ترکیبی مشاهده لینک لینک لینک لینک

آقای عیسی پور

09364939340

برگزاری اردوهای فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی(18062584102) ترکیبی مشاهده لینک لینک لینک لینک

آقای اکبری فرد

09150818400

 مطالب مرتبط :


بیانیه مشاوره
12
سوال مشاوره
12
فلو مشاوره
14
بیانیه اردو
14
بیانیه اردو
22
بیانیه اردو
32


فاقد نظر