جدول خدمات

359
عنوان خدمت نحوه ارائه زیر خدمت راهنمای استفاده از زیر خدمت اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسنامه زیر خدمت) لینک صفحه دریافت خدمت سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمات شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
عنوان خدمت کلان(شناسه خدمت) عنوان زیر خدمت(شناسه زیر خدمت)
ارائه خدمات مرتبط باطرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان(16061014000) صدور گواهی پایان طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان(16061014101) الکترونیکی مشاهده لینک در سامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک خانم فاطمه ولیان پور- خانم پژمان 05831511228
صدور گواهی معافیت مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان (16061014103) لکترونیکی مشاهده لینک در سامانه مدیریت خدمات دولت لینک لینک

لینک

خانم فاطمه ولیان پور- خانم پژمان

05831511228

 مطالب مرتبط :


سوال معافیت
15
سوال پایان طرح
22
سوال پایان طرح
15
سوال پایان طرح
17

از مجموع 1 رأی

فاقد نظر