جدول خدمات

810
عنوان خدمت نحوه ارائه
زیرخدمت
راهنمای
استفاده از
زیرخدمت
اطلاعات تکمیلی زیرخدمت (شناسنامه زیرخدمت) لینک صفحه
دریافت خدمت
سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمات شماره تماس و نام
واحد پاسخگوی
زیرخدمت
عنوان
خدمت
کلان
(شناسه
خدمت)
عنوان زیر خدمت
کلان
(شناسه زیر
خدمت)
صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت (16062571000)  - ترکیبی مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک سلامت محیط و کار32244678 
ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت ( 16041015000 ) _ ترکیبی مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک آموزش سلامت 32247196
نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی (16041018000) - الکترونیکی  مشاهده لینک در سامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک

سلامت محیط و کار32244678 

ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن(16042572000) صدور تاییدیه بهداشتی اماکن تهیه،توزیع و نگهداری مواد غذایی (16042572100 ) حضوری مشاهده لینک در سامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک سلامت محیط و کار32244678 
صدور گواهی‌نامه آموزش بهداشت عمومی(16042572101) حضوری مشاهده لینک در سامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک سلامت محیط و کار32244678 
صدور مجوز آموزشگاههای بهداشت اصناف ( 16042572102 ) الکترونیکی مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک سلامت محیط و کار32244678 
تایید کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی ( 16042572103 ) حضوری مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت _ لینک لینک سلامت محیط و کار32244678 
صدور کارت معاینه پزشکی (کارت بهداشت)(16042572104)  ترکیبی مشاهده لینک در سامانه ملی مدیریت خدمات دولت

لینک

لینک لینک سلامت محیط و کار32244678 
اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور ( 10031019000 ) اعلام موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور (10031019100) ترکیبی مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک

گروه توسعه شبکه و ارتقای سلامت 32247195

 

اعلام ولادت به سازمان ثبت احوال کشور (10031019101) ترکیبی مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک بیمارستان
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ( 16042573000 ) غربالگری گروههای سنی ( 16042573100 ) ترکیبی مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک سلامت خانواده و جمعیت 32222892
غربالگری بیماریهای ژنتیکی ( 16042573101 ) ترکیبی لینک لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک پیشگیری و مبارزه با بیماریها 32247197
ایمن سازی و واکسیناسیون کشوری ( 16042573102 ) ترکیبی مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک پیشگیری و مبارزه با بیماریها 32247197
ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده ( 16022573103 ) ترکیبی مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک توسعه و گسترش شبکه 32230832
ارائه خدمات مشاوره ای پزشک خانواده ( 16022573104 ) ترکیبی مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک سلامت روان 32244055
سنجش سلامت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان ( 16042573107 ) ترکیبی مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک سلامت خانواده و جمعیت 32222892
ارائه خدمات آزمایشگاهی (16022573108 ) ترکیبی مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک امورآزمایشگاهها 32241955
پایش نظام سلامت ( 16042575000 ) پایش بیماریهای واگیر ( 16042575100 ) ترکیبی مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک پیشگیری و مبارزه با بیماریها32247197
پایش بیماریهای غیر واگیر ( 16042575101 ) ترکیبی مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک پیشگیری و مبارزه با بیماریها32247197
پایش و مدیریت کاهش خطر بلایا (16042575102 ) ترکیبی مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک مدیریت کاهش خطر بلایا 32247196

 

 مطالب مرتبط :


فرایند ولادت
16
سوالات ولادت
24
بیانیه ولادت
19
بیانیه نظارت
17
سوالات نظارت بر بهداشت
29
سوالات بهداشت عمومی
29


فاقد نظر