میز خدمت الکترونیک سال 97

235
 

شناسنامه و اطلاع رسانی خدمات

ردیف

نام فرآیند

( لینک فرآیند)

شناسنامه

اصلاح شده اطلاع رسانی نوع خدمت تصویر واحد ارائه دهنده خدمت سنجه
الکترونیکی غیر الکترونیکی درخواست خدمت (تعاملی) ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان 
1 نظارت و اعتبارسنجی موسسات سلامت شناسنامه    اطلاع رسانی *     * عکس معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت
2 ارائه پروانه موسسات سلامت شناسنامه   اطلاع رسانی *     * عکس معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت
2-1 صدور و تمدید پروانه موسسات پزشکی شناسنامه   اطلاع رسانی *     * عکس معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت
2-2  ابطال پروانه موسسات سلامت شناسنامه   اطلاع رسانی *     * عکس معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت
2-3 اصلاح پروانه موسسات سلامت شناسنامه   اطلاع رسانی *     * عکس معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت
3 اطلاع رسانی،ثبت نام و صدور گواهی های مرتبط با قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و پیام آوران بهداشت  شناسنامه   اطلاع رسانی *     * عکس معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت
4 پاسخگویی به شکایات در حوزه سلامت

شناسنامه

 

  اطلاع رسانی      *            * عکس معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت
5 ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن               عکس معاونت بهداشتی پرسشنامه سنجش رضایت
5-1 صدور تاییدیه بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی شناسنامه شناسنامه اصلاحی اطلاع رسانی *     * عکس معاونت بهداشتی پرسشنامه سنجش رضایت
5-2 صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی شناسنامه شناسنامه اصلاحی اطلاع رسانی *     * عکس معاونت بهداشتی پرسشنامه سنجش رضایت
5-3
مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی
شناسنامه   اطلاع رسانی *   *   عکس معاونت بهداشتی پرسشنامه سنجش رضایت
5-4

صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت

شناسنامه شناسنامه اصلاحی اطلاع رسانی       *     * عکس معاونت بهداشتی پرسشنامه سنجش رضایت

5-5

صدور کارت بهداشت

شناسنامه

شناسنامه اصلاحی اطلاع رساني       *               *     عکس معاونت بهداشتی پرسشنامه سنجش رضایت
6 نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی شناسنامه   اطلاع رسانی *   *   عکس معاونت بهداشتی پرسشنامه سنجش رضایت
7 ثبت گواهی ولادت و مرگ شناسنامه   اطلاع رسانی         عکس. معاونت بهداشتی پرسشنامه سنجش رضایت
7-1

ثبت گواهی مرگ

شناسنامه شناسنامه اصلاحی اطلاع رساني     *               *     عکس. معاونت بهداشتی پرسشنامه سنجش رضایت
7-2 ثبت گواهی ولادت شناسنامه   اطلاع رسانی *     * عکس. معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت
8

ثبت و نگهداری و به روز رسانی پرونده الکترونیک سلامت

شناسنامه شناسنامه اصلاحی اطلاع رساني *              * عکس معاونت بهداشتی پرسشنامه سنجش رضایت
9

آموزش مداوم جامعه پزشکی

شناسنامه   اطلاع رساني      *         * عکس معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت
10

برگزاری و ثبت نام آزمون های علوم پزشکی

شناسنامه   اطلاع رساني       *        *   عکس معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت
11 صدور مدرک تحصیلی دانش آموختگان علوم پزشکی شناسنامه   اطلاع رسانی         عکس معاونت آموزشی پرسشنامه سنجش رضایت
12

انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی

شناسنامه   اطلاع رسانی *   *   عکس معاونت آموزشی پرسشنامه سنجش رضایت
12-1 انتقال دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور شناسنامه   اطلاع رسانی *   *   عکس معاونت آموزشی پرسشنامه سنجش رضایت
12-2 میهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور شناسنامه   اطلاع رسانی *   *   عکس معاونت آموزشی پرسشنامه سنجش رضایت
12-3 انتقال دستیاران بالینی شناسنامه             عکس معاونت آموزشی پرسشنامه سنجش رضایت
12-4 میهمانی دستیاران بالینی شناسنامه             عکس معاونت آموزشی پرسشنامه سنجش رضایت
12-5 انتقال دستیاران دندانپزشکی               عکس معاونت آموزشی پرسشنامه سنجش رضایت
13

تایید مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور

شناسنامه   اطلاع رسانی       *             * عکس معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت
14 اعتباربخشی بخش های تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی شناسنامه   اطلاع رسانی           معاونت آموزشی پرسشنامه سنجش رضایت
15 جذب و ارتقاء اعضاي هيات علمي

شناسنامه

شناسنامه

 

  اطلاع رسانی *     * عکس معاونت آموزشی پرسشنامه سنجش رضایت
15-1 جذب اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی شناسنامه   اطلاع رسانی *     * عکس معاونت آموزشی پرسشنامه سنجش رضایت
15-2 توزیع دانش آموختگان متعهد خدمت شناسنامه شناسنامه اطلاع رسانی   * *   عکس معاونت توسعه پرسشنامه سنجش رضایت
16 صدور مجوز راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه های علوم پزشکی                 معاونت آموزشی پرسشنامه سنجش رضایت
17 برگزاری المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی               عکس معاونت دانشجویی پرسشنامه سنجش رضایت
18

ارائه خدمات استحقاق درمان

شناسنامه   اطلاع رسانی *     * عکس معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت
18-1 احراز هویت بیمار شناسنامه   اطلاع رسانی   * *   عکس معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت
18-2 احراز پوشش بیمه ای بیمار شناسنامه   اطلاع رسانی   * *     معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت
18-3 رفع هم پوشانی بیمه ای بیمار شناسنامه   اطلاع رسانی   * *     معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت
19 ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت               عکس معاونت بهداشت پرسشنامه سنجش رضایت
19-1 آموزش و آگاهی والدین کودکان نارس(اپلیکشن موبایل)     اطلاع رسانی         عکس معاونت بهداشت پرسشنامه سنجش رضایت
19-2 اطلاع رسانی و آگاهی از وضعیت رشته های تخصصی               عکس معاونت بهداشت پرسشنامه سنجش رضایت
19-3 اطلاع رسانی عناوین دانشگاه های معتبر خارجی برای تحصیل در دانشگاه های علوم پزشکی     اطلاع رسانی           معاونت بهداشت پرسشنامه سنجش رضایت
19-4 آموزش و ارتقاء سلامت               عکس معاونت بهداشت پرسشنامه سنجش رضایت
20 صدور مجوز واحد پذیرش بیماران بین الملل     اطلاع رسانی         عکس معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر