میز خدمت الکترونیک سال 97

896
 

شناسنامه و اطلاع رسانی خدمات

ردیف

نام فرآیند

( لینک فرآیند)

شناسنامه

اصلاح شده اطلاع رسانی نوع خدمت تصویر واحد ارائه دهنده خدمت سنجه
الکترونیکی غیر الکترونیکی درخواست خدمت (تعاملی) ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان 
1

نظارت و اعتبار سنجی موسسات سلامت

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه    اطلاع رسانی *     * عکس معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت
2

ارائه پروانه موسسات سلامت

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

 

شناسنامه   اطلاع رسانی *     * عکس معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت
2-1

صدور و تمدید پروانه موسسات پزشکی

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

 

شناسنامه   اطلاع رسانی *     * عکس معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت
2-2

ابطال پروانه موسسات سلامت

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

 

شناسنامه   اطلاع رسانی *     * عکس معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت
2-3

اصلاح پروانه موسسات سلامت

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه   اطلاع رسانی *     * عکس معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت
3

اطلاع رسانی، ثبت نام و صدور گواهی های مرتبط با قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و پیام آوران بهداشت

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه   اطلاع رسانی *     * عکس معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت
4

پاسخگویی به شکایات در حوزه سلامت

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه

 

  اطلاع رسانی      *            * عکس معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت
5

ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

              عکس معاونت بهداشتی پرسشنامه سنجش رضایت
5-1

صدور تاییدیه بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه شناسنامه اصلاحی اطلاع رسانی *     * عکس معاونت بهداشتی پرسشنامه سنجش رضایت
5-2

صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه شناسنامه اصلاحی اطلاع رسانی *     * عکس معاونت بهداشتی پرسشنامه سنجش رضایت
5-3
مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه   اطلاع رسانی *   *   عکس معاونت بهداشتی پرسشنامه سنجش رضایت
5-4

صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه شناسنامه اصلاحی اطلاع رسانی       *     * عکس معاونت بهداشتی پرسشنامه سنجش رضایت

5-5

صدور کارت بهداشت

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه

شناسنامه اصلاحی اطلاع رساني       *               *     عکس معاونت بهداشتی پرسشنامه سنجش رضایت
6

نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه   اطلاع رسانی *   *   عکس معاونت بهداشتی پرسشنامه سنجش رضایت
7

ثبت گواهی ولادت و مرگ

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه   اطلاع رسانی         عکس. معاونت بهداشتی پرسشنامه سنجش رضایت
7-1

ثبت گواهی مرگ

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه شناسنامه اصلاحی اطلاع رساني     *               *     عکس. معاونت بهداشتی پرسشنامه سنجش رضایت
7-2

ثبت گواهی ولادت

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه   اطلاع رسانی *     * عکس. معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت
8

ثبت و نگهداری و به روز رسانی پرونده الکترونیک سلامت

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه شناسنامه اصلاحی اطلاع رساني *              * عکس معاونت بهداشتی پرسشنامه سنجش رضایت
9

آموزش مداوم جامعه پزشکی

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه   اطلاع رساني      *         * عکس معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت
10

برگزاری و ثبت نام آزمون های علوم پزشکی

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه   اطلاع رساني       *        *   عکس معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت
11

صدور مدرک تحصیلی دانش آموختگان علوم پزشکی

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه   اطلاع رسانی         عکس معاونت آموزشی پرسشنامه سنجش رضایت
12

انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه   اطلاع رسانی *   *   عکس معاونت آموزشی پرسشنامه سنجش رضایت
12-1

انتقال دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه   اطلاع رسانی *   *   عکس معاونت آموزشی پرسشنامه سنجش رضایت
12-2

میهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه   اطلاع رسانی *   *   عکس معاونت آموزشی پرسشنامه سنجش رضایت
12-3

انتقال دستیاران بالینی

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه             عکس معاونت آموزشی پرسشنامه سنجش رضایت
12-4

میهمانی دستیاران بالینی

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه             عکس معاونت آموزشی پرسشنامه سنجش رضایت
12-5

انتقال دستیاران دندانپزشکی

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

              عکس معاونت آموزشی پرسشنامه سنجش رضایت
13

تایید مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه   اطلاع رسانی       *             * عکس معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت
14

اعتباربخشی بخش های تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه   اطلاع رسانی           معاونت آموزشی پرسشنامه سنجش رضایت
15

جذب و ارتقاء اعضاي هيات علمي

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه

شناسنامه

 

  اطلاع رسانی *     * عکس معاونت آموزشی پرسشنامه سنجش رضایت
15-1

جذب اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه   اطلاع رسانی *     * عکس معاونت آموزشی پرسشنامه سنجش رضایت
15-2

توزیع دانش آموختگان متعهد خدمت

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه شناسنامه اطلاع رسانی   * *   عکس معاونت توسعه پرسشنامه سنجش رضایت
16

صدور مجوز راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه های علوم پزشکی

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

                معاونت آموزشی پرسشنامه سنجش رضایت
17

برگزاری المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

              عکس معاونت دانشجویی پرسشنامه سنجش رضایت
18

ارائه خدمات استحقاق درمان

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه   اطلاع رسانی *     * عکس معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت
18-1

احراز هویت بیمار

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه   اطلاع رسانی   * *   عکس معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت
18-2

احراز پوشش بیمه ای بیمار

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه   اطلاع رسانی   * *     معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت
18-3

رفع هم پوشانی بیمه ای بیمار

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

شناسنامه   اطلاع رسانی   * *     معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت
19

ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

              عکس معاونت بهداشت پرسشنامه سنجش رضایت
19-1

آموزش و آگاهی والدین کودکان نارس(اپلیکشن موبایل)

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

    اطلاع رسانی         عکس معاونت بهداشت پرسشنامه سنجش رضایت
19-2

اطلاع رسانی و آگاهی از وضعیت رشته های تخصصی

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

              عکس معاونت بهداشت پرسشنامه سنجش رضایت
19-3

اطلاع رسانی عناوین دانشگاه های معتبر خارجی برای تحصیل در دانشگاه های علوم پزشکی

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

    اطلاع رسانی           معاونت بهداشت پرسشنامه سنجش رضایت
19-4

آموزش و ارتقاء سلامت

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

              عکس معاونت بهداشت پرسشنامه سنجش رضایت
20

صدور مجوز واحد پذیرش بیماران بین الملل

لینک به سامانه

ایمیل

لینک به USSD

App موبایل

    اطلاع رسانی         عکس معاونت درمان پرسشنامه سنجش رضایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
از مجموع 4 رأی

فاقد نظر

درخواست خدمت از مدیریت فاوا دانشگاه