میز خدمت الکترونیک

2429

 

 

شناسنامه و اطلاع رسانی خدمات

ردیف

نام فرآیند

( لینک فرآیند)

شناسنامه

اطلاع رسانی نوع خدمت تصویر واحد ارائه دهنده خدمت
الکترونیکی غیر الکترونیکی درخواست خدمت (تعاملی) ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان 
1 نظارت و اعتبارسنجی موسسات سلامت شناسنامه  اطلاع رسانی *     * عکس معاونت درمان
1-1

نظارت بر ادارات نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

شناسنامه اطلاع رسانی *     * عکس معاونت درمان
1-2 نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور شناسنامه اطلاع رسانی *     * عکس معاونت درمان
1-3 بازدید های دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی  شناسنامه اطلاع رسانی      *            * عکس معاونت درمان
1-4

رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 

 

شناسنامه اطلاع رساني       *               *     عکس معاونت درمان
1-5

برگزاری سمینار ها و کارگاه های آموزشی کشوری جهت توانمند سازی ارزیابان کشوری

 

شناسنامه اطلاع رسانی      *   *             معاونت درمان
1-6

اجراء و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاء سلامت در سطح کشور

 

شناسنامه اطلاع رسانی       *     * عکس معاونت تحقیقات
2

صدور،تمدید، اصلاح، ابطال و لغو پروانه موسسات سلامت)

 

شناسنامه اطلاع رساني     *               *     عکس. معاونت درمان
2-1

صدور پروانه موسسات پزشکی

 

شناسنامه اطلاع رساني *              * عکس معاونت درمان
2-2

تمدید پروانه موسسات پزشکی

 

شناسنامه اطلاع رساني      *         * عکس معاونت درمان
2-3

ابطال پروانه موسسات پزشکی بر اساس اعلام تعزیرات پزشکی

 

شناسنامه اطلاع رساني       *        *   عکس معاونت درمان
2-4

اصلاحات مورد بر اساس تقاضای موسسه پزشکی

 

شناسنامه اطلاع رسانی       *             * عکس معاونت درمان
2-5

لغو بر اساس زمانبندی تعیین شده در قرار داد تاسیس به دلیل عدم معرفی ملک و یا تاخیر در ارائه مدارک لازم

 

شناسنامه اطلاع رسانی       *        *   عکس معاونت درمان
3

 توزیع پزشکان و صدور گواهی مربوطه

 

شناسنامه

اطلاع رسانی *   *   عکس معاونت توسعه
3-1

تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

 

شناسامه اطلاع رسانی *     * عکس معاونت توسعه
3-2

صدور گواهی وضعیت خدمت(پایان طرح) در توزیع پزشکان

 

شناسنامه اطلاع رسانی *   *   عکس معاونت توسعه

3-3

 

صدور معرفینامه در توزیع پزشکان

 

شناسنامه اطلاع رسانی *   *   عکس معاونت توسعه

3-4

 

صدور گواهی معافیت شناسنامه اطلاع رسانی *   *   عکس معاونت توسعه

3-5

 

توزيع متعهدين خدمت دوره دستياري دندانپزشكي شناسنامه اطلاع رسانی *   *   عکس معاونت توسعه

4

ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت

شناسنامه اطلاع رسانی *     * عکس

معاونت بهداشتی

5

 

فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت شناسنامه اطلاع سانی *     * عکس معاونت بهداشتی

6

 

صدور کارت بهداشت شناسنامه اطلاع رسانی *   *   عکس معاونت بهداشتی

7

 

نظارت بهداشتی بر اماکن   اطلاع رسانی *         معاونت بهداشتی

7-1

 

صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی شناسنامه اطلاع رسانی       * عکس بهداشت عمومی

7-2

صدور مجوز شرکت های مبارزه با حشرات و سمپاشی شناسنامه اطلاع رسانی *   *   عکس معاونت بهداشتی

7-3

 

مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی شناسنامه اطلاع رسانی *   *   عکس معاونت بهداشتی

8

 

ثبت گواهی ولادت و مرگ شناسنامه اطلاع رسانی *     * عکس بیمارستان ها

9

 

خدمات پزشک خانواده شناسنامه اطلاع رسانی *   *   عکس معاونت بهداشتی

10

 

تشکیل پرونده الکترونیک سلامت شناسنامه اطلاع رسانی *     * عکس مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

11

 

سرویس های کدگذاری سلامت شناسنامه اطلاع رسانی *     * عکس مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

12

ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان خارج ازكشور

 

ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان خارج.pdf

-

اطلاع رسانی *     * عکس معاونت آموزشی

13

 

آموزش مستمر جامعه پزشکی شناسنامه اطلاع رسانی *     * عکس معاونت آموزشی

14

ارزشيابي بخشهاي آموزشي دستياردانشگاههاي علوم پزشكي

 

شناسنامه

-

اطلاع رسانی *     * عکس معاونت آموزشی

15

 

برگزاری آزمون های علوم پزشکی             عکس معاونت آموزشی

15-1

 

 ثبت نام و برگزاری آزمون شناسنامه اطلاع رسانی *     *

 

عکس

معاونت آموزشی

15-2

 

اعلام نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ها شناسنامه اطلاع رسانی *     * عکس معاونت آموزشی

15-3

 

ارزشیابی کلیه آزمون های علوم پزشکی

-

 

*     *   معاونت آموزشی

15-4

برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی

شناسنامه

-

اطلاع رسانی *     * عکس  معاونت آموزشی

16

ارائه خدمات آموزشی دانشجویان دانش آموختگان علوم پزشکی             عکس معاونت آموزشی

16-1

 

سياستگذاري، ايجاد، راه اندازي وگسترش رشته هاي تخصصي ،دوره هاي فوق تخصصي و تكميلي تخصصي 180410271

 

شناسنامه

-

اطلاع رسانی *     * عکس معاونت آموزشی
16-2

تدوین برنامه هاي آموزشي رشته هاي تخصصي ،دوره هاي فوق تخصصي و تكميلي تخصصي

 

- اطلاع رسانی - - - -

عکس

معاونت آموزشی

 

 

16-3

 

بازنگری برنامه های آموزشی رشته های تخصصی ، دوره های فوق تخصص و تکمیلی تخصصی 

 

شناسنامه

-

 اطلاع رسانی  *     * - معاونت آموزشی
16-4

تصویب و ابلاغ برنامه ها به دانشگاههاي علوم پزشكي و موسسات اجرائي مرتبط

 

-

اطلاع رسانی

*     *  

معاونت آموزشی

 

16-5

بررسی درخواست های انتقال تغییر رشته و جابجایی دستیاران دندانپزشکی

شناسنامه

-

اطلاع رسانی         عکس معاونت آموزشی

17

جذب و ارتقاء اعضاي هيات علمي

 

            عکس معاونت آموزشی

17-1

 

جذب اعضاي هيات علمي  شناسنامه  اطلاع رسانی *   *   عکس معاونت آموزشی

17-2

 

ارتقاي اعضاي هيات علمي  شناسنامه اطلاع رسانی *     * عکس معاونت آموزشی

18

 

ارائه تسهيلات رفاهي به اعضاي هيات علمي علوم پزشکی             عکس معاونت آموزشی

18-1

 

معرفي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها به بانك هاي عامل جهت دريافت وام مسكن شناسنامه اطلاع رسانی  *     * عکس معاونت آموزشی

18-2

معرفي افراد ستادي به بانك مربوطه جهت دريافت وام مسکن

 

شناسنامه

اطلاع رسانی

*     *   معاونت توسعه

18-3

 

نظارت بر انجام امور مربوط به پرداخت تسهيلات خريد و ساخت مسكن توسط بانك ها و رفع مشكلات احتمالي

 

شناسنامه وام اطلاع رسانی وام *     *   معاونت توسعه

18-4

 

اعطای تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

شناسنامه اطلاع رسانی *   *   عکس معاونت فرهنگی و دانشجویی

 میز خدمت معاونت ها

لیست تفکیک شدهی میز خدمت معاونت ها
از مجموع 4 رأی

فاقد نظر